organizowanego przez portal peron4.pl oraz Oficynę Wydawniczą Mercator

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na reportaż podróżniczy „Opowieści spoza utartego szlaku”.
§ 2
Konkurs organizowany jest przez portal peron4.pl oraz Oficynę Wydawniczą Mercator, z siedzibą w Przemyślu, ul. Gen. Sikorskiego 11B/12, 37 -700 Przemyśl, zwane dalej Organizatorami Konkursu.
§ 3
Przedmiotem konkursu są teksty pisane mające formę reportażu i przedstawiające miejsca, ludzi oraz wydarzenia, które autorzy napotkali w swoich podróżach „poza utartym szlakiem”, czyli poza typowymi miejscami odwiedzanymi przez masowego turystę lub ukazujące te miejsca w sposób zupełnie nowy i odkrywczy.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
§ 4
1. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy obywatele i mieszkańcy Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem Organizatorów i ich rodzin oraz Sponsorów.
2. Prace zgłoszone do konkursu muszą być tekstami niepublikowanymi wcześniej, być zgodne z tematyką konkursu oraz spełniać wymagania określone w par. 6 pkt 1.
3. Uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu więcej niż jedną pracę. Każda praca jest zgłaszana indywidualnie i podlega odrębnej ocenie. Każdą pracę należy przesłać w odrębnym zgłoszeniu.

III. WARUNKI KONKURSU
§ 5
Termin nadsyłania prac konkursowych rozpoczyna się z dniem 1 sierpnia 2011 r. i trwa do 30 października 2011 r. (konkurs przedłużony został do 30 listopada) Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania prac.
§ 6
W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik zobowiązany jest do przesłania w okresie określonym w § 5 zgłoszenia pocztą e-mail na adres konkurs@peron4.pl zawierającego następujące materiały:
a) tekst o objętości do 8 do 20 stron maszynopisu czcionką 12 pt (ok. 15 – 35 tys. znaków) o tematyce podróżniczej w formie elektronicznej jako plik Microsoft Office, Open Office Writer lub jakikolwiek plik tekstowy *.txt lub *.rtf o edytowalnej treści
b) 5 – 25 zdjęć jako materiał dodatkowy w celach poglądowych w dowolnym formacie zapisu, o dłuższym boku 800px oraz objętości max. 500kB jedno
c) informacji o swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz adresu e-mail i telefonu kontaktowego
§ 7
Wysłanie danych, o których jest mowa w § 6 jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem oświadczenia o treści:
Niniejszym oświadczam, że wszelkie dane osobowe zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe oraz że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych materiałów.
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wymienionych w zgłoszeniu, przez Organizatorów Konkursu w celach związanych z konkursem oraz przekazuję autorskie prawa majątkowe do przesłanego tekstu i zdjęć w celu ewentualnej późniejszej publikacji w formie książkowej.
§ 8
Organizator nie będzie rozpatrywał zgłoszeń, które nie spełniają warunków określonych w § 5 i 6 niniejszego regulaminu.

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH i NAGRODY
§ 9
1.Oceny prac nadesłanych na konkurs oraz przyznania nagród dokona Jury w składzie:
Grzegorz Król, Ewa Serwicka – przedstawiciele peron4.pl; Maciej Pietrzak – przedstawiciel Oficyny Wydawniczej Mercator; Robert Maciąg, Andrzej Śmiałek – fundacja Szkoły na Końcu Świata.
2. Kryteriami oceny będą:
– zgodność z tematyką konkursu (punkt § 3)
– walory literackie tekstu
– oryginalność ujęcia tematu.
§ 10
1. Nagrodami w konkursie, przyznawanymi przez Jury, są nagrody I stopnia oraz nagrody II stopnia.
2. Nagrodami I stopnia jest przedruk materiałów tekstowych i zdjęć w wersji książkowej wydanej przez Oficynę Wydawniczą Mercator, publikacja ich fragmentów na portalu peron4.pl oraz nagrody rzeczowe.
3. Nagrodami II stopnia jest publikacja materiałów tekstowych i zdjęć w całości lub we fragmentach na portalu peron4.pl oraz nagrody rzeczowe.
4. Ostateczna liczba prac, którym zostaną przyznane nagrody I i II stopnia pozostaje do wyłącznej decyzji Jury.
5. Decyzja Jury co do oceny projektów oraz przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
§ 11
1. W przypadku otrzymania przez Organizatorów lub któregokolwiek z członków Jury informacji, po lub przed przyznaniem przez Jury nagrody, iż nagrodzona praca zawiera materiały stanowiące plagiat lub, że w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, Organizatorom oraz Jury przysługuje prawo do:
1) wstrzymania się z przekazaniem lub realizacją nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości;
2) odmowy przekazania lub realizacji nagrody przez danego uczestnika konkursu i przekazania jej na rzecz innego uczestnika;
3) podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody w konkursie;
4) w przypadku nagród już przyznanych – odebrania przyznanej nagrody, a w przypadku nagród I stopnia dotyczących publikacji książkowej domagania się zwrotu poniesionych kosztów. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
§ 12
1. Jury dokona oceny prac i przyzna nagrody w terminie do dwóch miesięcy od daty zakończenia terminu nadsyłania prac oraz ogłosi ich wyniki na stronie www.peron4.pl w terminie do 3 dni od przyznania nagród. W przypadku przedłużenia trwania konkursu, termin oceny prac, przyznania nagród oraz ogłoszenia wyników zostają automatycznie przedłużone o taki sam okres czasu.
2. Laureaci zostaną powiadomieni mailowo o przyznaniu nagród. Jeśli po trzech próbach nie uda się skontaktować telefonicznie i mailowo z laureatem konkursu uznaje się, że Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby osobiście poinformować laureata i są zwolnieni z dalszego obowiązku poszukiwania z nim kontaktu w celu informowania o przyznanej nagrodzie, a także jej wręczenia.
3. Realizacja całościowego zobowiązania organizatora wynikającego z przyznania nagrody I stopnia, tj. publikacji fragmentów prac na stronie www.peron4.pl oraz wydanie książki zawierającej nagrodzone prace, nastąpi do sześciu miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu.
4. Laureaci I stopnia będą zobowiązani w ciągu około 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu dokonać uzgodnionej z Wydawcą, ostatecznej redakcji swoich tekstów oraz dostarczyć wybrane przez jury zdjęcia, których parametry powinny umożliwić ich edycję dla potrzeb ilustracji książkowej.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent ani przekazaniu innej osobie.
§ 13
Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników konkursu na stronie internetowej http://www.peron4.pl/konkurs-na-reportaz-podrozniczy/
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu.

 

 

Komentarze: 8

K Fryta 2 września 2011 o 14:00

Dopytam, bo może przeoczyłem: Czy liczą się tylko prace nieopublikowane, czy nie ma takiego kryterium?

Odpowiedz

  Jagoda 2 września 2011 o 20:10

  Jest takie kryterium:
  § 4   2. Prace zgłoszone do konkursu muszą być tekstami niepublikowanymi wcześniej, być zgodne z tematyką konkursu oraz spełniać wymagania określone w par. 6 pkt 1.

  Odpowiedz

   Kamila 10 października 2011 o 18:19

   Nie ma par.6 pkt 1 w tym regulaminie. Punkt 1 ma tylko trzy paragrafy.

   Odpowiedz

    Jagoda 10 października 2011 o 18:24

    Paragraf 6 punkt 1, a nie punkt 6 w paragrafie 1 ;) Zasadniczo to Paragraf 6 ma tylko jeden podpunkt o brzmieniu:
    § 6
    W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik zobowiązany jest do przesłania w okresie określonym w § 5 zgłoszenia pocztą e-mail na adres konkurs@peron4.pl zawierającego następujące materiały:
    a) tekst o objętości do 8 do 20 stron maszynopisu czcionką 12 pt (ok. 15 – 35 tys. znaków) o tematyce podróżniczej w formie elektronicznej jako plik Microsoft Office, Open Office Writer lub jakikolwiek plik tekstowy *.txt lub *.rtf o edytowalnej treści
    b) 5 – 25 zdjęć jako materiał dodatkowy w celach poglądowych w dowolnym formacie zapisu, o dłuższym boku 800px oraz objętości max. 500kB jedno
    c) informacji o swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz adresu e-mail i telefonu kontaktowego

    Odpowiedz

     Kamila 10 października 2011 o 18:29

     Ależ właśnie to napisałam. Punkt 1 nie ma sześciu paragrafów. Wiem, o który paragraf chodziło, ale odnośnik nie jest dobrze sformułowany. Ten paragraf jest w punkcie trzecim (III), nie pierwszym.


     Jagoda 10 października 2011 o 18:37

     Albo w części III, par. 6 podpunkt 1 ;)) Dzięki wielkie za uwagę, umknęło nam, że można inaczej to czytać. Poprawimy.


K Fryta 3 września 2011 o 7:40

Ślepy jakiś byłem. Dziękuję.

Odpowiedz

Kwiat 16 września 2011 o 13:35

Ciekawa sprawa – przekazywac prawa autorskie za darmo….

Odpowiedz